Evaluatie van het bestuursorgaan en de rol van de bestuurders


 

Beste bestuurders,

Conform de beslissing van het bestuur op 29 september wordt een korte evaluatie van het bestuursorgaan en de rol van de bestuurders gemaakt over de afgelopen periode. Deze evaluatie heeft als doel aandachtspunten te identificeren die verbeterd moeten worden in de werking van het bestuur, met het oog op de nieuwe bestuursperiode. De verbeterpunten die uit deze evaluatie naar voor komen, moeten zowel de (nieuwe) bestuurders als het secretariaat van de federatie vooruit helpen.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.

1.

*

1a. Inzicht in de federatie en haar werking

 

  1. Helemaal akkoord 2. Akkoord 3. Geen mening 4. Niet akkoord 5. Helemaal niet akkoord
Ik heb inzicht in de missie en doelstellingen (outcomes) en begroting van de federatie.
Ik heb inzicht in de verschillende werkzaamheden van de federatie om mijn rol als bestuurder te kunnen opnemen.
Ik heb inzicht in het diverse lidmaatschap van ngo-federatie en heb voeling met de belangen van verschillende leden.
Ik heb voeling met mijn Franstalige collega’s (bestuursleden bij ACODEV) en hun specifieke belangen.
*

1.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

2.

*

2. Voorbereiding bestuursvergadering


  1. Helemaal akkoord 2. Akkoord 3. Geen mening 4. Niet akkoord 5. Helemaal niet akkoord
Op de agenda van de vergaderingen gedurende de afgelopen bestuursperiode kwamen al de werkdomeinen van de federatie aan bod (ook thema’s die betrekking hebben op een beperkte groep van leden).
Als bestuurder kan ik zelf agendapunten toevoegen.
De agenda en documenten worden tijdig verstuurd zodat ik in staat ben mij inhoudelijk voor te bereiden.
De documenten / nota’s zijn begrijpelijk opgesteld met een duidelijk voorstel van beslissing / vraag aan het bestuur.
Ik onderhoud proactief contacten met andere lidorganisaties om mij in mijn rol als bestuurder te versterken.
*

2.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

3.

*

3.a. Debat en besluitvorming

  1. Helemaal akkoord 2. Akkoord 3. Geen mening 4. Niet akkoord 5. Helemaal niet akkoord
Tijdens de bestuursvergadering wordt voldoende tijd voorzien om de agendapunten te bespreken.
Tijdens de bestuursvergadering is er ruimte en openheid voor elke bestuurder om haar / zijn standpunt formuleren, er heerst onderling vertrouwen.
In de besluitvorming worden de verschillende standpunten geuit door de bestuurders, zo veel als mogelijk meegenomen.
In de besluitvorming van het bestuur primeert het algemeen belang van de ngo-federatie als geheel.
In de besluitvorming primeert de stem van een bepaalde groep leden.
In de besluitvorming wordt rekening gehouden met de politieke haalbaarheid van onze belangenbehartiging.
In de discussie en besluitvorming is er voldoende ruimte voor kritische opmerkingen over het functioneren van de raad van bestuur.

3.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

 

4.

*4.a. De rol van de voorzitter
  1. Helemaal akkoord 2. Akkoord 3. Geen mening 4. Niet akkoord 5. Helemaal niet akkoord
De voorzitter zorgt ervoor dat elke bestuurder aan bod kan komen en alle argumenten gehoord worden.
De onafhankelijkheid van de voorzitter draagt bij aan het bewaken van het algemeen belang van de federatie in de debatten en de besluitvorming.
De kennis van de voorzitter over de ngo-sector en expertise op het vlak van ontwikkelingssamenwerking is een meerwaarde in het stimuleren van vernieuwing in de debatten en de besluitvorming door het bestuur.
De voorzitter draagt bij tot een geloofwaardig imago van de federatie.
4.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

5

*

5.a. De rol van een toekomstige voorzitter

[rangschik de stellingen volgens belangrijkheid waarbij 1 de belangrijkste is]

  1 2 3 4 5
De voorzitter moet ervoor zorgen dat elke bestuurder aan bod kan komen en alle argumenten gehoord worden.
De voorzitter moet onafhankelijk zijn om te kunnen bijdragen aan het bewaken van het algemeen belang van de federatie in de debatten en de besluitvorming.
De voorzitter moet kennis hebben over de ngo-sector en expertise op het vlak van ontwikkelingssamenwerking om een meerwaarde te kunnen zijn in het stimuleren van vernieuwing in de debatten en de besluitvorming door het bestuur.
De voorzitter moet bijdragen tot een geloofwaardig imago van de federatie.
5.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

6

*

6.a. Nazorg

  1. Helemaal akkoord 2. Akkoord 3. Geen mening 4. Niet akkoord 5. Helemaal niet akkoord
In het verslag worden de verschillende standpunten / invalshoeken en het gevoerde debat voldoende weerspiegeld.
In het verslag wordt het genomen besluit correct geformuleerd.
Ik heb zicht op de uitvoering van de genomen beslissing(en).
6.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

7

*7.a. Link met de Algemene Vergadering
  1. Helemaal akkoord 2. Akkoord 3. Geen mening 4. Niet akkoord 5. Helemaal niet akkoord
De bevoegdheids- en rolverdeling tussen de Algemene Vergadering en Raad van bestuur is duidelijk voor mij.
Ik draag actief bij aan het toelichten en verantwoorden van bestuursdaden en -beslissingen op de Algemene Vergadering.
7.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

8

*8. [Open vraag] Voor de volgende bestuursperiode heb ik nog volgende verbeterpunten: